Targi_china_210519-750

Wyniki URSUSA w I połowie 2018 r. pod presją negatywnych czynników zewnętrznych

3 października 2018
Wyniki URSUSA w I połowie 2018 r. pod presją negatywnych czynników zewnętrznych

Trudne warunki rynkowe w Polsce i za granicą odbiły się na wynikach finansowych spółki. W czasie I półrocza br. przychody ze sprzedaży spadły o 60%, a wynik netto miał wartość ujemną i wyniósł 16 mln zł. Zarząd analizuje sytuację i jest w trakcie przygotowania programu naprawczego, który w perspektywie kilku kwartałów ma pozwolić na odbudowanie pozycji spółki i Grupy Kapitałowej.

Trudny rynek - w Polsce i za granicą

Liczba zarejestrowanych ciągników w Polsce od 2015 r. systematycznie spada. Ten negatywny trend miał kontynuację w I półroczu 2018 r., kiedy zarejestrowano tylko 4 tys. sztuk maszyn (spadek o 4% r/r) – to prawie dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie 2015 r., gdy sprzedaż krajowa wyniosła 7,7 tys. ciągników. Istotnym elementem mającym wpływ na skalę zakupów ciągników przez rolników jest dostępność finansowania w formie dopłat unijnych. ARiMR, który odpowiada za rozdysponowanie 11,6 mld zł środków w ramach PROW 2014-2020, ma w zakresie realizowania dopłat istotne opóźnienia, co negatywnie wpływa na potencjał rozwoju polskiego rynku ciągników i maszyn rolniczych.

- Do końca I półrocza 2018 r. do ARiMR wpłynęły wnioski polskich rolników opiewające na 107% środków przeznaczonych w ramach unijnego programu wsparcia rolnictwa. W tym samym czasie słyszymy, że do dnia 30 czerwca br. Agencja zawarła umowy na ok. 26,5% dostępnych środków, a wypłaciła tylko 9% całej kwoty. Niedrożność tego kanału finansowania jest istotnym zagrożeniem dla rozwoju i konkurencyjności polskiego rolnictwa, a dla naszej spółki – znaczącym czynnikiem ryzyka w prowadzeniu działalności. Liczymy na to, że w perspektywie najbliższych kwartałów środki unijne zostaną uruchomione, co powinno doprowadzić do powrotu poziomów sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych obserwowanych na polskim rynku przed kilkoma laty – skomentował Karol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A.

W efekcie powyżej opisanych trudności URSUS S.A. zanotowała 48% spadek przychodów ze sprzedaży krajowej w stosunku do I półrocza 2017 r. Wyniki odnotowane na rynkach zagranicznych również były zdecydowanie poniżej oczekiwań zarządu spółki – rok do roku sprzedaż zagraniczna spadła o 72% do poziomu 22,8 mln zł. Łączne przychody URSUS S.A. wyniosły w I półroczu br. 61,7 mln zł, czyli o 60% mniej niż przed rokiem.

- Istotny spadek sprzedaży zagranicznej to pochodna niższego od zakładanego stopnia realizacji przychodów z podpisanych afrykańskich kontraktów. Najbardziej perspektywiczny w tym względzie jest kontrakt z tanzańską firmą NDC, którego niezrealizowana część wynosi 31,8 mln dolarów. Oczekujemy, że dalsza realizacja tej umowa, mimo trudności formalnych z akceptacji płatności, w znaczący sposób przyczyni się do poprawy naszych wyników w kolejnych kwartałach. W roku 2017 podpisaliśmy kontrakt na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych do Zambii o wartości 100 mln dolarów. Zambia wybrała produkty URSUS’a do zakupu z kredytu pomocowego. Jednakże Ursus S.A. nie zna terminu rozpoczęcia tego kontraktu ponieważ zależy on od decyzji rządowych odnośnie finansowania – oceniła dr Monika Kośko, wiceprezes zarządu URSUS S.A.

Z uwagi na realizację kontraktu tanzańskiego Spółka odnotowała znaczące ujemne różnice kursowe, wynikające z wyceny należności z tytułu tego kontraktu, które obniżyły wynik spółki o blisko 2,2 mln zł. Całkowity negatywny wpływ wzrostu kosztów finansowych na wyniki spółki w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,3 mln zł.

Pełne wyzwań otoczenie rynkowe spółki sprawiło, że w I półroczu br. URSUS S.A. wykazała stratę netto na poziomie 16 mln zł wobec zysku netto wykazanego w analogicznym okresie roku poprzedniego na poziomie 5,7 mln zł.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa URSUS wypracowała w I półroczu 2018 r. 75,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek 46,7% r/r). Spadek w sprzedaży krajowej i eksportowej wyniósł odpowiednio 15,6% oraz 71,1%. Na poziomie netto Grupa odnotowała stratę przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 22,6 mln zł względem 0,4 mln zł straty przed rokiem.

Osiągnięcia URSUS BUS S.A.

Przychody ze sprzedaży w Spółce URSUS BUS S.A. w I półroczu 2018 r. wyniosły 3,7 mln zł w stosunku do 0,1 mln zł przychodów osiągniętych w I półroczu 2017 r. W analizowanym okresie spółka ta wykazała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 0,3 mln zł w porównaniu do 14 tys. zł zysku osiągniętego w analogicznym okresie 2017 roku.

Znaczący wpływ na wyniki Grupy URSUS w kolejnych kwartałach będzie miała realizacja umów zawartych przez spółkę URSUS BUS S.A. w 2017 i 2018 r. Umowy znajdujące się w portfelu spółki URSUS BUS S.A. dotyczą dostawy 111 szt. pojazdów o łącznej wartości ok. 186 mln zł do takich miast jak: Lublin, Zielona Góra, Szczecinek, Katowice oraz Ostrów Wielkopolski. Spółka po dniu publikacji sprawozdania zakończyła proces dostarczania 8 szt. autobusów diesel oraz 15 szt. trolejbusów przegubowych do ZTM w Lublinie. W ramach umowy z MZK w Zielonej Górze dostarczono 12 z 47 elektrycznych autobusów, natomiast realizacja umowy z Komunikacją Miejską w Szczecinku na dostawę 10 szt. e-busów jest na wysokim poziomie zaawansowania.

Silne wsparcie głównego akcjonariusza i program naprawczy w przygotowaniu

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałe zobowiązania finansowe stanowiły 55% sumy bilansowej Grupy w stosunku do 39% udziału na dzień 31 grudnia 2017 r. W związku z trudną sytuacją URSUS S.A. swoje silne zaangażowanie w działalność spółki potwierdził Andrzej Zarajczyk, przewodniczący rady nadzorczej, który w sierpniu i wrześniu poprzez spółki zależne objął prywatną emisją akcji URSUS S.A. o wartości 8,3 mln zł. Podwyższenie kapitału, uwzględniające tę emisję, nastąpiło w dniu 17 września br. Według stanu na dzień 20 września br. Andrzej Zarajczyk pośrednio poprzez podmioty przez niego kontrolowane posiadał 41,8% udział w kapitale spółki.
- Na obecnym etapie zarząd analizuje sytuację płynnościową spółki i Grupy. Rozważamy różne scenariusze uzdrowienia finansów i już niebawem przedstawimy naszym akcjonariuszom i kontrahentom kompleksową propozycję wyjścia z tej wymagającej sytuacji – dodaje dr Monika Kośko.

Informacje o spółce:

Ursus S.A. to innowacyjna i nowatorska firma z sektora motoryzacyjnego. Jest największym polskim producentem ciągników i maszyn rolniczych, a także liderem segmentu elektromobilności. Marka Ursus ze swoją 125-letnią tradycją stała się synonimem mechanizacji polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa, zarówno w kraju, jak i na świecie. Produkty Ursusa odpowiadają na oczekiwania i potrzeby wszystkich pokoleń rolników - łączą w sobie tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. Kluczowym projektem Spółki w ostatnich latach jest projekt elektrycznego samochodu dostawczego ELVI, który zaprezentowano podczas targów przemysłowych w Hanowerze. Pojazd przechodzi obecnie proces homologacji. Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie około 660 osób.

Równolegle spółka zależna URSUS BUS S.A. z sukcesem rozwija segment transportu miejskiego oferując kilkanaście modeli autobusów i trolejbusów miejskich, w tym także autobusy elektryczne i hybrydowe. W ubiegłym roku spółka wygrała największy w Europie przetarg na dostawę ekologicznych, elektrycznych autobusów organizowany przez miasto Zielona Góra. Po stolicy województwa lubuskiego kursować będzie 47 sztuk elektrycznych autobusów Ursus City Smile. W ramach zebranych zamówień firma dostarczy do pięciu polskich miast 96 pojazdów komunikacji miejskiej.

Grupa należy do grona kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. Ursus R&D przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych współpracuje z inżynierami z: Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zarząd chce wykorzystać siłę marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego. Podczas ubiegłorocznej edycji Kongresu 590 Ursus S.A. i Grupa Azoty S.A. podpisały porozumienie w celu popularyzacji ekologicznych paliw alternatywnych, takich jak wodór i opracowywania technologii niezbędnych do wdrożenia tego rodzaju napędu.

Produkty Ursusa docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Holandii, Niemiec, Szwecji czy Serbii. W ostatnich latach Ursus uplasował się w czołówce polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. – w ramach umowy pomiędzy rządami Polski i Etiopii – Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysięcy ciągników, wyposażenie centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. Ursus podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowę na łączną kwotę 30,7 mln USD powiększono o zamówienie dodatkowych 27 ciągników i 54 przyczep o łącznej wartości 5 mln USD. Zlecenie zostało zrealizowane do końca III kw. 2016 r. Z kolei w październiku 2015 r. Ursus zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i części zamiennych, a także wyposażenie hali montażowej i serwisu na kwotę 55 mln USD. Pierwsze wysyłki w ramach kontraktu zostały zrealizowane w III kw. 2016 r. Zeszły rok to kontynuacja działalności eksportowej Ursus na kontynencie afrykańskim – w marcu 2017 r. Ursus podpisał z firmą Industrial Development Corporation (IDC) umowę na dostawę 2694 ciągników i 2509 maszyn rolniczych wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi. Kontrakt zakłada również uruchomienie montowni oraz stworzenie 10 centrów serwisowych na terenie Zambii. Łączna wartość umowy wynosi 100 mln USD. To największy dotychczas afrykański kontrakt spółki Ursus.

 

Biuro prasowe URSUS S.A.


POWIĄZANE

W dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoj...

O eDWIN, czyli systemie wsparcia monitorowania agrofagów, stacjach meteo, działc...

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę