Targi_china_210519-750

Zostań ekspertem w ramach działania "Współpraca" - kandydaci mogą składać wnioski od 30 kwietnia do 31 maja 2019 roku

30 kwietnia 2019
Zostań ekspertem w ramach działania "Współpraca" - kandydaci mogą składać wnioski od 30 kwietnia do 31 maja 2019 roku

Zaproszenie

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta), których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 • tworzenia lub rozwoju:
  • krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub
  • rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013

  - dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW PROWADZONY JEST W TERMINIE od 30 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU Wniosku kandydata na eksperta, do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziedziny nauki:
zgodnie z Wykazem dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Wykazem dziedzin" - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji, co jednak wymaga złożenia odrębnych Wniosków kandydata na eksperta dla każdej dziedziny.

Do zadań eksperta należeć będzie, w terminie i na zasadach określonych w Umowie ramowej oraz Zasadach wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanie:

 1. wstępnej i ostatecznej opinii eksperckiej - etap oceny operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683 oraz z 2019 r. poz. 427), zwanym dalej "Rozporządzeniem", w szczególności:
  a) zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 Rozporządzenia,
  b) niezbędności przeprowadzania badań naukowych w ramach operacji,
  c) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji,
  d) czasu niezbędnego do osiągnięcia celu operacji.
 2. opinii eksperckiej - etap rozpatrywania w zakresie:
  a) argumentów przedstawionych w skardze do WSA,
  b) wniosku o zmianę (aneksowanie) umowy o przyznaniu pomocy,
  c) wniosku o płatność,
  d) ponownego rozpatrzenia sprawy,
  e) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej.

Zasady wyboru
Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada odpowiednie wykształcenie, tj. co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera lub wyższy tytuł naukowy w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Wykazem ekspertów". Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą;
 5. jest czynna zawodowo i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2-letnie (24 miesiące) zatrudnienie w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia Wniosku kandydata na eksperta, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym okres 2 lat nie musi być nieprzerwany, w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przepisów prawnych - w odniesieniu do działania Współpraca;
 7. deklaruje gotowość wydawania opinii w zakresie działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 8. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na opublikowanie danych osobowych zawartych w Wykazie ekspertów;
 9. nie jest członkiem grupy operacyjnej EPI ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pożądane jest posiadanie przez kandydata:

 • doświadczenia związanego z uczestnictwem w realizacji projektów innowacyjnych,
 • doświadczenia w opiniowaniu, w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje,
 • publikacji/dorobku naukowego w ramach dziedziny nauki w której kandydat aplikuje.

Ekspertem nie może zostać osoba, która jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zgłoszenie
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu:

Wniosku kandydata na eksperta - stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów, udostępnionych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne.

W przypadku ubiegania się o umieszczenie w Wykazie ekspertów, w ramach więcej niż jednej dziedziny, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne mogą być złożone tylko przy jednym Wniosku kandydata na eksperta – w kolejnych Wnioskach kandydata na eksperta obowiązkowo należy wskazać Wniosek kandydata na eksperta, przy którym zostały załączone te dokumenty.

Zgłoszenia należy składać na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Uwaga!
Zgłoszenia złożone po terminie, w którym przeprowadzany jest nabór ekspertów oraz zgłoszenia zawierające braki formalne pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za braki formalne zgłoszenia, o którym mowa powyżej uznane zostanie:

 • nie wskazanie dziedziny we Wniosku kandydata na eksperta lub wskazanie kilku dziedzin w jednym wniosku, 
 • nie podpisanie Wniosku kandydata na eksperta,
 • nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól Kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta,
 • nie złożenie albo nie podpisanie załącznika Nr 1 (Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta), Nr 2 (Oświadczenie), Nr 3 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych) do Wniosku kandydata na eksperta,
 • złożenie Wniosku kandydata na eksperta przez pracownika Agencji.

Informacje dodatkowe:
Ekspert zostanie umieszczony w Wykazie ekspertów, w przypadku spełnienia wszystkich obligatoryjnych kryteriów.

Wykaz ekspertów, zostanie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Zasady naboru ekspertów, pracy ekspertów oraz wynagrodzenia ekspertów uregulowane zostały
w dokumentach:

 • Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów,
 • Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Umowa ramowa,
 • Tabela wynagrodzeń eksperta za wydanie opinii eksperckiej.

- zamieszczonych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przejdź

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl

Wykaz dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lp.

Dziedziny

KIS 2*

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I.

ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

II.

GLEBA I UŻYTKI ROLNE

III.

POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

IV.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

V.

MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

VI.

NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
I REGULATORY WZROSTU

VII.

PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWALNICTWO

VIII.

PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

IX.

ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

KIS 4*

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

IV.

OZE

KIS 10*

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

IV.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH  SIECIACH

KIS 12*

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

III.

DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE

* Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 

ARiMR


POWIĄZANE

W dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoj...

O eDWIN, czyli systemie wsparcia monitorowania agrofagów, stacjach meteo, działc...

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę